ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. In geval de door Groenpalet bv geleverde of geplaatste goederen gebreken zouden vertonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging of herstelling van het geleverde of geplaatste en nooit op enige vorm van schadevergoeding mits de klant aantoont deze algemene voorwaarden te hebben nageleefd.
 4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de beëindiging van de werkzaamheden of de levering van de materialen. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht onontvankelijk.
 5. Een protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Eender welke klacht over de uitvoering van de overeenkomst door Groenpalet bv en/of factuur geeft de klant niet het recht om zijn betaling op te schorten of over te gaan tot enige schuldvergelijking.
 7. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag automatisch en van rechtswege, en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 10% per jaar als verwijlintrest en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200 € (excl. 21 %btw). Alle bijkomende kosten die gemaakt worden voor het innen van laattijdig betaalde facturen, vallen ten laste van de klant (o.a. deurwaarder, incasso, aangetekende zendingen, …).
 8. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 9. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 10. Foto’s getrokken voor en tijdens de aanleg of het onderhoud mogen door Groenpalet bv vrij gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Ook de gemeente waar dit project zich bevindt mag vermeld worden.
 11. Er worden geen plantgaranties gegeven door Groenpalet bv op hergroei van het plantmateriaal.
 12. Groenpalet bv wordt ontheven van de aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer bij overmacht (oogstmislukking, droogte, …) aan de levering niet kan voldaan worden. 
 13. De door Groenpalet bv opgegeven leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend, gezien zij afhangen van weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht.
 14. Elke wijziging in een overeenkomst moet schriftelijk gebeuren. Dergelijke wijzigingen houden voor Groenpalet bv het recht in om eenzijdig prijswijzigingen door te voeren en aan te rekenen aan de klant die hiermee akkoord gaat. De klant blijft steeds gehouden tot vergoeding van alle tot dan gemaakte kosten en geleverde prestaties door Groenpalet bv.
 15. Indien de klant de mondeling of schriftelijk afgesproken voorbereidingen niet in orde gebracht heeft tegen de datum van uitvoering van de werken, vallen de bijkomende kosten voortkomend uit deze onvoltooide voorbereiding uitsluitend ten laste van de klant. Indien deze voorbereidingen voor de klant niet (tijdig) haalbaar zijn dient de klant Groenpalet bv op de hoogte te brengen minimum 8 kalenderdagen voor de uitvoering van de werken. In dit geval worden er geen bijkomende kosten aangerekend.
 16. Leveringsdata/uitvoeringstermijnen worden door Groenpalet bv (de aannemer) steeds ter inlichting verstrekt aan de opdrachtgever. Overschrijding van de leveringsdata/uitvoeringstermijnen door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nooit het recht op vergoeding van enige schade, van welke aard ook, of op verbreking of ontbinding van de overeenkomst, noch voor een deel noch voor het geheel, of op niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, noch in gevallen vermeld onder punt A hieronder: 

A. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie :

   • Schade die door verkeerde handelingen van de klant is ontstaan.
   • Schade die optreedt door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, overstroming, hoge grondwaterstanden, droogteperiodes, hitte, brandschade,…
   • Ingrepen uitgevoerd door de klant of een onbevoegde derde.
   • Vroegtijdse slijtage of schade te wijten aan abnormaal gebruik.

16.1 Alle leveringen worden door de klant geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk protest binnen de 3 dagen.

16.2 De leverings-en uitvoeringstermijnen zijn slechts aanwijzend en doen geen resultaatsverbintenis ontstaan in hoofde van Groenpalet bv.

16.3 Indien de werken in verschillende fasen  moeten gebeuren, dan mag de aannemer de uit voering van de werken opschorten zolang de klant de reeds voltooide fase niet heeft goedgekeurd.

16.4 De klant is gebonden door vrijwaringsplicht. De aanspraken van derden die schade lijden wegens de uitvoering van de werken, welke aan de klant toerekenbaar zijn mogen niet op de aannemer worden verhaald.

 1. Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen beslecht worden door het scheidsgerecht aangeduid door het INSTITUUT VOOR ARBITRAGE (euro-arbitration.org) volgens het reglement van Arbitrage SDR. (Standard Dispute Rules). Deze clausule vervangt alle andere tegenstrijdige clausules. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.